Reference: 214
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Equipment
Technology/Service: Hydro Power
Location: Blagoevgrad Bulgaria
Company name: Hydroenergy Company Ltd
Posting email: info@hec.bg
Posting site: Green Energy Portal - Marketplace
Picture:
"Хидроенергийна Компания” ООД е специализирана в проектирането, строителството и екплоатацията на водноелектрически централи /ВЕЦ/. Това включва предпроектни проучвания,проектиране и издаване на разрешително за строеж, строителство, монтаж, експлоатация и всякакъв вид консултации в сферата на хидроенергийния потенциал.
Компанията съдейства с обучение и специализиране на персонала за управление на съответното хидротехническо съоръжение.
"Хидроенергийна Компания" ООД е компания осигуряваща интегрирани консултантски услуги и изпълнение на инвестиционни проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/.
Нашите експерти притежават богат практически опит  в проекти за изграждане на фотоволтаични електрически централи /ФЕЦ/.
Компанията ни извършва също чисто строителни дейности на хидротехнически съоръжения и фотоволтаични електроцентрали.
 
Хидроенергийна Компания
Бул. "П. К. Яворов" 2 Б
2700 Благоевград, България
Т: + 359 (0)73 53 01 00
Е: info@hec.bg
 
http://www.hec.bg