Reference: 153
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Services
Technology/Service: Engineering
Location: Sofia Bulgaria
Company name: Overgas
Posting email: gas@overgas.bg
Posting site: Green Energy Portal - Market Place
Picture:

За компанията

"Овергаз Инк." АД е най-голямата частна газова компания в страната. Създадено през 1992 г., дружеството е водещо в развитието и ресурсното осигуряване на инфраструктурни проекти, по специално в областта на газификацията. Основната цел на компанията е да формира и развива българския газов пазар и да направи природния газ достъпен за българските граждани.

Овергаз има мажоритарно участие в 5 газоразпределителни компании, които притежават 10 лицензии за разпределение и доставка на природен газ в 51 общини на територия от 25 хиляди квадратни километра и население от 3,6 милиона души. Дължината на газоразпределителната им мрежа е над 2200 километра. В компанията работят 1500 души в цялата страна.

Дейност

Овергаз е компания с двайсетгодишен опит в предоставянето на високоефективни газови решения за дома и бизнеса. Дружеството осъществява:

-       Анализ, оценка и разработване на инвестиционни газови проекти, осигуряване на тяхното финансиране и управление на инвестиционния процес;

-       Проектиране и изграждане на газопроводи, газоразпределителни мрежи и инсталации под ключ;

-       Изграждане на топлоенергийни системи на природен газ;

-       Разработване на проекти за модернизация, реконструкция и изграждане на енергийни обекти;

-       Маркетингови и технико-икономически проучвания, анализи, оценки и прогнози на енергийния и газов пазар;

-       Усвояване и внедряване на авангардни технологии, нови производства и услуги в газовата индустрия;

-       Управление, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи и съоръжения;

-       Доставка, разпределение и продажба на природен газ.

Овергаз е ориентирана към потребителите, съблюдава принципите на добрите търговски практики и приема пазарните правила, като стимул за развитие. Анализите на агенции за кредитен рейтинг потвърждават отличните пазарни позиции на компанията и непрекъснатото нарастване на потребителите й.

За контакти

Адрес: 1407 София, ул. "Филип Кутев" № 5

Телефон: 0700 11 110, 02/ 428 2000

Факс: (02) 962 1724

Web site: www.overgas.bg

e-mail: gas@overgas.bg