Reference: 131
Deal type: Selling (offering)
Deal subject: Services
Technology/Service: Engineering
Location: Sofia Bulgaria
Company name: Balkanika Energy
Posting email: office@balkanikaenergy.eu
Posting site: Green Energy Portal - Market Place
Picture:

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД е с основна дейност: Енергийни и финансови обследвания и анализи, Пред инвестиционни проучвания, Проектиране, Доставка, Изграждане и Поддържане на съоръжения, инсталации, сгради или напълно функциониращи производствени системи в следните области:

·  Нискоенергийни сгради или повишаване на енергийната ефективност на съществуващи.

·  Повишаване на енергийната ефективност в производствени предприятия.

·  Активно енергийно управление

·  Производство, пренос и разпределение на електро и/или топлоенергия (гореща вода, пара или студ). Ко и полигенерации на Изкопаеми Енергийни Източници – твърди, течни или газообразни.

·  Производство, пренос и разпределение на електро и/или топлоенергия (гореща вода, пара или студ). Ко и полигенерации на Възобновяеми Енергийни Източници – твърди, течни или газообразни. Биогаз инсталации, Инсталации с термична газификация или директно изгаряне, Геотермални инсталации и др..

·  Производство на биогорива – твърди, течни или газообразни.

·  Инсталации за преработване на Твърди Битови Отпадъци; Отпадъци от хранително-вкусовата и преработвателната промишленост; Производство, пренос и разпределение на електро и/или топлоенергия (гореща вода, пара или студ). Ко и полигенерации на отпадъци – твърди, течни или газообразни. Биогаз инсталации, Инсталации с термична газификация или директно изгаряне.

· Производство, пренос и разпределение на електро и/или топлоенергия (гореща вода, пара или студ). Ко и полигенерации на Алтернативни Енергийни Източници – отпадна енергия от производствени процеси, както и от понижаване или повишаване на налягането на газове.

1680 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

бул.“България“ 88, ет.1, оф. 9-10 

tel.: 02 4653291, fax 02 4197046,

mob: 0893388408, 0878155106;

office@balkanikaenergy.eu;

www.balkanikaenergy.eu